Our Past Projects

past projects

Total Projects :
19+ Projects

EKTA WORLD REAL ESTATE PROJECTS.

Verve
KHAR (W), MUMBAI
Ekta Trinity
Santacruz (W), Mumbai
Ekta Eros
Khar (W), Mumbai
Ekta INVICTUS
Dadar (E), Mumbai
CORNER VIEW
Bandra (West), Mumbai
PANORAMA
Chembur
EKTA CALIFORNIA
NIBM Rd., Pune
Ekta BHOOMI GARDENS III
Borivali(E), Mumbai
EKTA OCULUS
Chembur, Mumbai
ESTRELLA
Bandra (West), Mumbai
EUDORA
17th Road, Khar
EKTA Iris
14th Road, Khar
EKTA Maplewood
18th Road, Khar
EKTA Veronica
Borivali (W)
Lilou Villa
Santacruz (W)
2008 - 2009
Everglades
Bandra (W)
2008 - 2009
Rupani House
Juhu
2008 - 2009
EKTA Meadows
Kandivili-(E)
2005 - 2009
Lake Homes
Powai
2005-2011
Rock Castle
Borivali (W)
2002 - 2004
Sai Shradha Phase II
Dahisar (E)
2000 & 2001
Sai Shradha Phase I
Dahisar (E)
2000 & 2001
Sai Leela
Dahisar (E)
2000 - 2001
Vivek Enclave
Borivali (W)
2000 - 2001
Sai Anand
Dahisar (E)
1999 - 2001
Natty's Villa
Borivali (W)
1997 - 1998
Philip Tower
Borivali (W)
1997 - 1998
EKTA Vivek
Dahisar (W)
1996 - 1998
EKTA Elegance
Borivali (W)
1995 - 1996
Rock Garden
Dahisar (W)
1995 - 1997
EKTA Milan
Borivali (W)
1994 - 1995
Rock Spring
Dahisar (W)
1993 - 1995
Sunlite Heights
Dahisar (E)
1991 - 1993
Garnet
Borivali (W)
1989 - 1990
EKTA Angan
Borivali (W)
1988 - 1989